Ma - vr 9.00 - 17.00 uur
| | |
Boven

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OLIVITAAL

De eenmanszaak OLIVITAAL, gevestigd te 6213 EN Maastricht, Sauterneslaan 2a, die is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77954835 en die werkzaam is op het gebied van leefstijlcoaching, beweging onder begeleiding alsmede trainingen en aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten op het gebied van leefstijlcoaching, bewegen onder begeleiding alsmede trainingen en aanverwante werkzaamheden.

Diensten
Alle werkzaamheden waartoe de opdrachtgever de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven dan wel uit die werkzaamheden direct dan wel indirect voortvloeien.

Overeenkomst
Elke afspraak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het verlenen van diensten en/of werkzaamheden door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer diensten aan de opdrachtgever aanbiedt of levert.

b. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover de opdrachtnemer en de opdrachtgever deze afwijkingen schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Een eventuele afwijking geldt alleen voor de overeenkomst waarop zij van toepassing is. Aan deze afwijking kunnen geen rechten worden ontleend in het kader van eerdere of later aangegane rechtsverhoudingen.

d. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de opdrachtnemer daarmee heeft ingestemd en deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

e. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

f. In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

g. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offerte
a. De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte is vrijblijvend en is geldig tot maximaal 30 dagen na de datum van de offerte. De opdrachtnemer is slechts aan een door hem uitgebrachte offerte gebonden indien de opdrachtgever deze heeft aanvaard en zonder voorbehoud aan de opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd.

b. De in de offerte genoemde prijs is inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overeenkomst
a. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komt tot stand door aanvaarding c.q. schriftelijke bevestiging van de offerte door de opdrachtgever als bedoeld in artikel 3 lid a van deze algemene voorwaarden.

b. De opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien de opdrachtnemer een tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

c. Een door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte is gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie per de datum van de offerte.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
a. Een door de opdrachtgever en de opdrachtnemer aangegane overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en nadrukkelijk niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is de door hem aangegane verplichtingen naar beste vermogen en met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen.

b. In alle gevallen waarin de opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden c.q. zich door derden bij de uitvoering van de opdracht te laten bijstaan.

c. De opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan de opdrachtnemer verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

d. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door de opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn, waaronder eventuele verlengingstermijnen begrepen, levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

e. Wanneer de opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met derden een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. De opdrachtnemer aanvaardt daarbij evenwel geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak noch voor de daarbij behorende werkzaamheden door die derden.

f. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte desgewenst aan opdrachtnemer afzonderlijk te factureren.

g. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen diensten af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname daarvan weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor het verrichten van prestaties door de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever naar bevind van zaken te handelen.

Artikel 6 Geheimhouding, persoonsgegevens en privacy
a. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer aan zijn wederpartij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan zijn werknemers of door hem ten behoeve van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden.

b. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dan wel door de laatste ingeschakelde derden plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever dan wel door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

c. De opdrachtnemer zal verkregen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer nimmer persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking stellen.

d. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende privacywetgeving.

e. Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer verleent de opdrachtgever aan de opdrachtnemer toestemming tot automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens en worden deze opgenomen in het klantenbestand van de opdrachtnemer. Deze persoonsgegevens zal de opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
a. De opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan de opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

b. De opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop de opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

c. De opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits deze niet te herleiden is tot de individuele opdrachtgever.

Artikel 8 Honorarium en kosten
a. Het honorarium van de opdrachtnemer wordt berekend op basis van tarieven per gewerkte tijdseenheid, tenzij uitdrukkelijk anders tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is overeengekomen.

b. Alle honoraria zijn inclusief BTW doch exclusief andere wettelijke heffingen alsmede exclusief reis- en andere onkosten door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

c. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die de opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de opdrachtgever moeten worden gemaakt. De opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het voorschot aan de opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

d. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen als gevolg van wijziging(en) van de algemene prijsindex en door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9 Betaling
a. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aangegeven wijze. Betalingen zullen plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

b. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever automatisch in gebreke zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtnemer is na ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

c. De opdrachtgever is vanaf het moment van ingebrekestelling aan de opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

d. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

e. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Incassokosten
a. Indien de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtgever, die in gebreke is, komen de kosten verband houdend met die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

b. Voor zover die opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt de opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekend conform de Wet Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtgever wordt voldaan.

c. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt de opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan ten minste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
a. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door aantoonbare opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

b. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt.

c. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle schade die mocht zijn ontstaan uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

d. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

e. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid voor emotionele c.q. immateriële schade is eveneens uitgesloten.

f. De opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn bedrijf werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid betrachten. De opdrachtnemer is evenwel niet (hoofdelijk) aansprakelijk voor tekortkomingen jegens de opdrachtgever voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

g. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer duidelijk kenbaar was c.q. kenbaar moest zijn.

h. De opdrachtnemer ofwel door hem ingeschakelde derden, die belast worden met het begeleiden van opdrachtgevers, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de opdrachtgever beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de opdrachtgever dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien de opdrachtgever enig letsel zou oplopen, is de opdrachtnemer c.q. de door hem ingeschakelde derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

i. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken zoals schades en rechtsvorderingen van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van de opdrachtnemer.

j. Indien de opdrachtgever een eventuele vordering jegens de opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van die termijn van 1 jaar te vervallen.

k. Voor door de opdrachtgever bij wege van vaststelling ex art.7:900 te bewijzen aansprakelijkheid en schade die niet valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer, is opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de vergoeding dat door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer betaald dient te worden uit hoofde van de overeenkomst tot een maximum van € 10.000,-.

Artikel 12 Annuleringsvoorwaarden
a. Door de opdrachtnemer aangeboden trainingen, events, webinars en workshops vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Het minimale aantal wordt per training, event, webinar of workshop in de voorafgaande informatie aangegeven. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, wordt een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanmelding. Plaatsing vindt dan met voorrang plaats op het eerstvolgende moment van planning van de desbetreffende dienst.

b. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk in geval van losse coaching en andere begeleidingsactiviteiten of losse trainingen en aanverwante werkzaamheden en dient schriftelijk te geschieden. Indien een traject of programma wordt afgenomen is annulering niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een particulier is. In dat geval kan worden opgezegd tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

c. Bij annulering door de opdrachtgever van losse trainingen, events, webinars en workshops en aanverwante werkzaamheden is de opdrachtgever annuleringskosten aan de opdrachtnemer verschuldigd. De verschuldigde annuleringskosten bedragen:

– bij een annulering van 1 maand of langer vóór aanvang: 50% van de overeengekomen prijs; – bij een annulering van 2 weken of langer en korter dan 1 maand vóór aanvang: 75% van de overeengekomen prijs; – bij een annulering van minder dan 2 weken vóór aanvang of na aanvang: 100% van de overeengekomen prijs.

d. Bij een annulering door de opdrachtgever van losse coaching en andere begeleidingsactiviteiten is de opdrachtgever annuleringskosten aan opdrachtnemer verschuldigd. De annuleringskosten bedragen:

– bij een annulering van 24 uur of langer en korter dan 48 uur vóór aanvang: 50% van de overeengekomen prijs; – bij een annulering van minder dan 24 uur vóór aanvang of na aanvang: 100% van de overeengekomen prijs.

e. De opdrachtgever is ook 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer.

Artikel 13 Opschorting en beëindiging van de overeenkomst
a. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming de opschorting rechtvaardigt.

b. De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag waarvoor nog geen diensten zijn verricht.

c. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door de opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

d. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

e. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven beëindigen indien de ander in surséance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement wordt/is verklaard.

f. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 14 Overmacht
a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of in het bedrijf van degenen die hij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen.

b. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, eerst intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

c. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt hun verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de opdrachtgever te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Klachten
a. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan wel over de inhoud van c.q. de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan hij een klacht indienen bij de opdrachtnemer.

b. Eventuele klachten over de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming van de opdrachtnemer te bevatten, zodat de opdrachtnemer, mits de klacht terecht is, de klacht kan behandelen. c.q. afhandelen.

c. Met het oog op een snelle afhandeling van de behandeling van de klacht geniet het indienen van een klacht door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer per e-mail de voorkeur.

d. Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een passende oplossing aan de opdrachtgever aanbieden, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van de opdrachtnemer gevergd kan worden.

e. Klachten over de factuur van de opdrachtnemer moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij de opdrachtnemer ingediend zijn. Betwisting laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

f. Indien de door een opdrachtgever bij de opdrachtnemer ingediende klacht naar de mening van de opdrachtgever niet dan wel niet naar tevredenheid door de opdrachtnemer is behandeld. c.q. afgehandeld, staat het de opdrachtgever vrij een klacht in te dienen bij het Klachtenportaal Zorg waarbij de opdrachtnemer is aangesloten. Verwezen wordt naar de website klachtenportaal.nl, meer in het bijzonder naar het kopje ‘klacht’.

Artikel 16 Overige bepalingen
a. Tezamen met de overeenkomst vormen deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of wijzigingen en/of aanvullingen daarop, de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen daarmee te vervallen.

b. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen.

c. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in het vorige lid overeenkomstig van toepassing.

d. Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

e. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtnemer over een herziene versie tijdig is geïnformeerd en bovendien de geldigheid van die herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.olivitaal.nl en kan op verzoek van de opdrachtgever ook per post of e-mail worden toegestuurd.

Artikel 17 Geschillenbeslechting
a. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit een tussen hen aangegane overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden, zijn zij gehouden eerst te trachten hun geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit onderling overleg niet tot een oplossing van hun geschil leidt, kan de opdrachtgever een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg waarbij de organisatie van de opdrachtnemer is aangesloten (zie ook artikel 15).

c. Indien de klachtenprocedure bij Klachtenportaal Zorg niet tot een oplossing van het geschil tussen partijen leidt, kan de opdrachtgever zich wenden tot de bevoegde rechterlijke instantie in de plaats waar het bedrijf van de opdrachtnemer gevestigd is, die bij uitsluiting bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Maastricht, 9 juli 2020